T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İDARİ BİRİMLER

Güncelleme Tarihi: 23/11/2018


 İDARİ BİRİMLERİMİZ

1- Bilgi İşlem Birimi

            Elektronik Bilgi Sistemi bilgilerin güvenli bir şekilde paylaştırıldığı, değişik amaç ve içerikli ana makineler, bu bilgilere kullanıcılarının yetkileri dahilinde ulaşan masaüstü bilgisayarlar, bu bilgisayarların birbiriyle (kurum içi) ve Internet ile bağlantılarını sağlayan ağ yapısından oluşur. Sistem doğru bilgiye sürekli, güvenli ve en kısa zamanda ulaşılabilmesi için yapılandırıldığından, çeşitli seviyelerde koruma ve yedekleme teknikleri mevcuttur. Bu sistemin çalıştırılması, eğitim ve bakım, destek hizmetlerinin verilebilmesi için de Yüklenici firma tarafından temin edilen eğitim ve destek elemanları, Hastane Bilgi İşlem Sorumlusu ve Yüklenici firmanın sistem sorumlusunun uygun gördüğü plan dahilinde HBYS sisteminin işletilmesinde görevlendirilir. Yedek Alma işlemi sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. Hastanemize müracaat eden hastaların ilk başvurularından tedavilerinin bitimine kadar geçen süreçte HBYS ile ilgili tüm işlemlerin yapılması noktasında kullanıcılara destek sunan ve HBYS sisteminin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan birimdir.

2- Vezne

       Sosyal Güvencesi bulunmayan ya da mevzuat gereği yapılan diş tedavilerinde ek ücret alınması gereken hastaların hastaneden almış oldukları hizmetlerin ücretlerinin tahsil eden birimdir.

3- Faturalandırma Birimi

        Hastanede ayaktan veya yatarak hizmet alan Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi hastaların faturalarının kontrol işlemleri yapılarak Sosyal Güvenlik Kurumu sistemine gönderilmesi işlemlerini sağlar. Ayrıca sosyal güvencesi olmayan  hastaların yaptıkları ödemelerin banka hesaplarına yatırılması ve bu ödemeleri gerçekleştirmeyen hastalara ait işlemlerin takibinden bu birim sorumludur.

4- Taşınır Kayıt Birimi

     Hastanede bulunan tüm birimlerin mal ihtiyaçlarının karşılandığı birimlerdir. Her deponun başında bir taşınır kayıt kontrol yetkilisi yer almaktadır.  Hastanemizde aşağıda belirtilen depolar bulunmaktadır.

  • Medikal Depo
  • Biyomedikal Depo
  • Ayniyat Depo

5- Hasta Hakları Birimi

      Sağlık hizmeti alımında hak ihlaline uğradığını düşünen hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetlerinin giderilmesine çalışan birimdir. Bu birime başvurular doğrudan veya Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) yolu ile yapılır. Bu birim şikayetlere anında çözüm yolları aramaya çalışır. Eğer  çözüm bulunamaz ve hasta hakları ihlali şüphesi durumunda Hasta Hakları Komisyonu’nu toplayarak bu konunun komisyon huzurunda çözülmesini sağlar.

6- Hasta Kabul Birimi

Hastaneye başvuran hastaların muayene öncesi polikliniklere kayıtlarının yapıldığı birimdir.

7-MHRS Birimi

Hekimlerimizin MHRS randevu cetvellerinin düzenlendiği ve söz konusu cetvellerin Bakanlığımızın ilgili sistemlerine giriş yapıldığı birimdir.

8- İstatistik Birimi

     Sağlık Bakanlığı’nın aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık periyotlarla istemiş olduğu hastane çalışmalarına ilişkin istatistiki bilgileri hazırlayarak gönderir.

9- Kalite Yönetimi ve Verimlilik Birimi

      Sağlık Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Hizmet Kalite Standartlarının ve Verimlilik uygulamaları geliştirici çalışmaların birim sorumlularıyla ortak olarak gerçekleştirildiği birimdir.

10- Maaş Mutemetliği

     Hastanede çalışan personellerin her türlü maaş, yolluk ve diğer  personel ücretlerinin hesaplandığı, ödeme evraklarının ve listelerinin hazırlandığı ve bunların banka hesaplarına aktarılıp aktarılmadığı işlemlerinin takibinin yapıldığı birimdir. Ayrıca bu birim emekli sandığı ve  sigorta keseneklerinin hesaplanıp bildirildiği birimdir.

11- Döner Sermaye Mutemetliği

 Bakanlığımız ek ödeme yönetmeliği çerçevesinde hastane döner sermayesinden personellere yapılan ek ödemelerin hesaplandığı birimdir. Ayrıca fazla mesai ücretleri ile ilgili işlemler de  bu birimde yapılmaktadır.

12- Satınalma Birimi

     Hastanenin ihtiyacı olan her türlü mal, hizmet ve yapım işlerinin 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri ve mevzuatına göre alımlarını yapıldığı birimdir.

13-  Tahakkuk

     Depo girişi yapılan veya alımı gerçekleştirilen hizmetlerin alış faturalarına göre ödeme evraklarının hazırlandığı birimdir. Bu birim ayrıca bütçe takibi yaparak İdari ve Mali İşler Müdürüne bilgi verir.

14- Arşiv Birimi

Tıbbi arşiv ve idari arşiv olarak ikiye ayrılmaktadır. Tıbbi arşivde hasta dosyaları ve diğer tıbbi belgelerin bulunduğu arşivdir. İdari birim arşivinde ise idari birimde yıl içinde yapılan yazışma ve çalışmalara ilişkin tüm belge ve klasörlerin saklandığı arşivlerdir.

15- Santral Birimi

Hastaneye telefon ile ulaşmak isteyen kişileri ilgili birimlere telefon aracılığı ile bağlayan ve aynı zamanda kurum içinden telefon ile kurum dışı aramaları sağlayan birimdir.

16- Teknik Servis Birimi

Tesis altyapısı  ile ilgili her türlü bakım  ve onarım işleri ile hastane de bulunan her türlü tıbbi cihaz veya makinelerin bakım ve onarımından sorumlu olan birimdir.

18- Yemekhane

Yemek dağıtım hizmetlerinin yapıldığı birimdir.

19- Disiplin Birimi:

Hastanemiz içerisinde yapılan inceleme ve soruşturmalar ile İl Sağlık Müdürlüğümüzce görevlendirilen ve Hastanemizde görev yapan muhakkiklerin yürüttüğü inceleme ve soruşturmaların yapıldığı birimdir.